Archiwa tagu: haccp księga

NAJISTOTNIEJSZE ZALETY I WADY SYSTEMU HACCP

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta jak i produ­centa żywności.

Do głównych zalet systemu HACCP należy:

 • zgodność z aktualnymi zaleceniami FAO/WHO, prawodawstwem żywnościowym UE (Dyrektywa 93/43 EEC)
 • zapewnienie spełnienia oczekiwań konsumentów dające gwarancję produktu bezpiecz­nego i wysokiej jakości
 • zapewnienie prawidłowej organizacji działań na rzecz podnoszenia jakości
 • aktualizacja wiedzy i podnoszenie świadomości personelu
 • pokonywanie bariery w porozumiewaniu się pomiędzy poszczególnymi działami w zakładzie
 • zapewnienie aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z bezpie­czeństwem i jakością zdrowotną żywności
 • umożliwienie podjęcia działań zaradczych przed pojawieniem się problemu
 • prowadzenie kontroli procesów jest szybsze, szersze i tańsze w porównaniu z systema­mi kontroli tradycyjnej
 • zwiększenie zaangażowania pracowników.

Wdrażanie systemu HACCP w zakładzie sprzyja:

 • usprawnieniu procesu produkcji poprzez właściwy obieg informacji i dokumentacji
 • wzrostowi świadomości pracowników oraz wczesnemu wykrywaniu niezgodności
 • zwiększeniu efektywności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produkowanej żywności
 • zdyscyplinowaniu załogi i zacieśnieniu współpracy pomiędzy osobami na poszczegól­nych stanowiskach.

System HACCP przyczynia się do większego zaufania konsumentów do wyrobu.

System HACCP posiada jednak również i wady:

 • wymaga nakładów na zorganizowanie zespołu pracowników ds. HACCP
 • wymaga zaangażowania i przeszkolenia wszystkich pracowników oraz aktualizacji ich wiedzy
 • może powodować dodatkowe koszty związane z zakupem sprzętu np. do monitorowa­nia lub wynajęciem konsultantów
 • wymaga systematycznej weryfikacji
 • posiada charakter biurokratyczny – wymaga profesjonalnego zarządzania, organizacji i prowadzenia dokumentacji.

Należy zapamiętać, że:

System HACCP wymaga stałego dostosowywania do zmian w procesie technologicznym, rodzaju i jakości surowców, wyposażeniu zakładu w sprzęt i urządzenia. Oznacza to, że przy każdej zmianie technologii produkcji lub wyposażenia w zakładzie należy ponownie przeanalizować zagrożenia, wskazać krytyczne punkty kontroli i ustalić sposób monitoringu.

System powinien być jasny, prosty i przejrzysty, a przede wszystkim – zrozumiały dla załogi. Dobrze funkcjonujący w zakładzie system HACCP wraz z odpowiednią dokumentacją pozwala na ciągłą, bieżącą ocenę przebiegu procesów technologicznych.

System HACCP jest określany jako jedno z najbardziej ekonomicznych i skutecznych narzędzi pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywnośc

Księga HACCP

haccp, księga haccp, księgi haccpKsięga HACCP jest to ramowy dokument, który szczegółowo opisuje wszystkie założenia oraz zasady funkcjonowania systemu. Jest dokumentem nadrzędnym. Znajdują się w nim opisane ogólne cele oraz zakres stosowania systemu. Ponadto obowiązki i kompetencje wszystkich osób, które odpowiadają za wdrożenie ów systemu, jego kontrolę, nadzór jak i stałe udoskonalanie i dostosowywanie do aktualnie obowiązujących przepisów, norm, instrukcji. Dokument ten przygotowywany jest zgodnie z zasadami HACCP, które mają na celu opanowywać zagrożenia, z jakimi może spotkać się system żywienia, a które dla zapewnienia mu bezpieczeństwa są niezwykle istotne. Określa także możliwości zastosowania metod ograniczania ów zagrożeń. W planie HACCP umieszczone zostają elementy takie jak: opis produktu, schemat blokowy procesu, analiza zagrożeń, wyznaczanie krytycznych punktów kontroli, monitorowania CCP oraz działania korygujące, a także weryfikacja systemu. Są to elementy obowiązkowe określane wedle Codex Alimentarius. Biorąc pod uwagę księgę HACCP, przyjdzie nam zmierzyć się z definicjami takimi jak: procedury, instrukcje oraz zapis. Procedury dotyczą opisów wykonywanych działań w ściśle określonym obszarze funkcjonowania systemu. To także w nich zawarte są informacje na temat obowiązków jak i odpowiedzialności osób, które związane są z danym obszarem. Procedury pod uwagę biorą także przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz ich współzależność w systemie. Drugie pojęcie związane z systemem to instrukcje. Te z kolei określane są jako dokumenty najniższego rzędu. Mają one na celu szczegółowy opis postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym na przykład w krytycznych punktach procesu. Ostatnia definicja to zapis. Stanowi od dokument operacyjny. Jest on dowodem wykonania działań systemowych, które zostały zaplanowane i opisane w dokumentach systemowych. Stanowi on również źródło dowodu osiąganych, poszczególnych wyników w danym obszarze. Księga HACCP jest niezbędna w wielu zakładach, które zajmują się działalnością związaną z żywnością.

Dokumentacja systemu HACCP część 2

księga haccp

księga haccp

Instrukcje zbiorcze

Pod pojęciem instrukcji zbiorczych rozumiane mogą być:

 • Instrukcja Dobrej Praktyki Higienicznej;
 • Instrukcja Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Nazwa „instrukcja” jest w ich przypadku nazwą zwyczajową, ponieważ de facto zawierają one zazwyczaj zbiory procedur w danym zakresie.

KSIĘGA HACCP

Instrukcje szczegółowe

Instrukcje stanowią prezentację szczegółowego sposobu wykonania danej czynności czy etapu procesu. Zawierają konkretne wytyczne do realizacji konkretnych zadań.

Formularze

Są to druki wykorzystywane do realizacji danych zadań procesu. Wypełnione formularze stanowią zapisy.

Zapisy

Są to dowody wykonania jakiejś czynności. Stanowią dowód nadzorowania systemu HACCP raz materiał do analizy, celem udoskonalenia systemu.

Dokumentacja systemu HACCP część 1

Dokumentacja HACCP w praktyce składa się z następujących elementów:

Księga HACCP – Jest ona najważniejszym dokumentem systemu HACCP i zawiera ona:

 • politykę bezpieczeństwa żywnościowego;
 • Zakres systemu;
 • Analizę HACCP;
 • Plan HACCP i jego realizację;
 • Procedury jakości, lub odwołania do nich.

Plany HACCP – pokazują analizę HACCP dla poszczególnych produktów i grup produktów, zazwyczaj zawierają:

 • Opisy produku;
 • Schemat technologiczny;
 • Analizę zagrożeń;
 • Wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli (KKP) i punktów kontrolnych;
 • Ustalenie wartości krytycznych i tolerancji dla KPK;
 • System monitorowania KPK;
 • Zapisy dla nowego KPK;

Uwaga! Pany HACCP czasem zwarte są w ramach księgi HACCP.

Procedury jakości

Procedury przedstawiają opis postępowania dla poszczególnych działań i zawierają:

 • cel i zakres;
 • Etapy postępowania wraz z odpowiedzialnościami;
 • Dokumenty i formularze wymagane przy realizacji danej procedury;