Archiwum miesiąca: grudzień 2014

Przesłanki wdrażaniazasad GMP/GHP oraz systemu HACCP

KSIĘGA HACCP, GMP/GHPW przemyśle wytwarzającym i przetwarzającym żywność (dla tzw. operatorów biznesu żywnościowego) do systemów obligatoryjnych należą:

  • Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna (GMP/GHP), nazywane też programem warunków wstępnych do realizacji systemu HACCP,
  • System bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP,

Stopniowa lub jednoczesna realizacja programu GMP/GHP wraz z systemem HACCP stwarza warunki do pozyskania odpowiedniej jakości surowców oraz wytwarzania żywności w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo zdrowotne. Czytaj dalej

Poprzednie i obecna regulacje prawne dotyczące HACCP cz.2

Na temat sprawowania nadzoru w zakresie kontroli funkcjonujących w zakładzie systemów zapewnienia jakości mówią również dwie dyrektywy  o urzędowej kontroli żywności: 89/397/EEC oraz 93/99/EEC.

KSIĘGA HACCP

Z uwagi na narastające znaczenie problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności, jak również naciski konsumentów, zarówno Unia Europejska, jak i Kodek Żywnościowy oraz Komitety Ekspertów FAO/WHO opublikowały szereg ważnych dokumentów i stanowisk odnoszących się do tych zagadnień oraz wskazujących na konieczność wdrażania systemów zapewnienia jakości, a przede wszystkim systemu HACCP. Spośród tych dokumentów na szczególną uwagę zasługują (częściowo już poprzednio wymienione):

  •  „Zielona Księga” Komisji Wspólnot Europejskich „Ogólne zasady prawa żywnościowego Unii Europejskiej” – Green Paper” = Bruksela 30.04.1997 r.
  • „Biała Księga” Komisji Wspólnot Europejskich „Zasady bezpieczeństwa żywności” – „White Paper on Food Safety” – Bruksela 12.01.2000 r.
  • „Strategia wdrażania HACCP w małych i słabiej rozwiniętych przedsiębiorstwach” – „Strategies for Implementing HACCP in Small and/or Less Developed Businesses” – Raport z konsultacji WHO, Haga 16-19.06.1999 r.
  • „Guidence on Regulatory Assesment of HACCP” Report of a Joint FAP/WHO Consultation on the Role of Government Agencies in Assessing HACCP – Genewa 2-6.06.1998 r.
  • Bezpieczeństwo Żywności w aspekcie wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej
  • KSIĘGA HACCP

Poprzednie i obecna regulacje prawne dotyczące HACCP cz.1

(tekst nieaktualny)

Dyrektywa 93/43/EEC w sprawie higieny żywności jest tzw. dyrektywą „poziomą”, tj. odnoszącą się do wszystkich sektorów produkcji żywności. Art. 3 tej dyrektywy stanowi, iż.

„Ludzie pracujący w sektorze żywnościowym będą identyfikować każdy etap w swojej działalności, który jest krytyczny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zapewnią, że odpowiednie procedury bezpieczeństwa są opracowane, wdrożone i utrzymywane na podstawie zasad stosowanych w systemie HACCP”.

KSIĘGA HACCP

Dalej ww. dyrektywa określa 5 zasad (Kodek Żywnościowy zaleca 7 zasad HACCP), które producenci żywności w krajach członkowskich muszą realizować podczas procesu produkcyjnego. Obecnie dyrektywa 93/43/EEC jest nowelizowana. Rozporządzenie Rady nr 178 z 28 stycznia 2002 roku jest już obowiązujące w Polsce od 1 maja 2004 roku. W rozporządzeniu tym, które obowiązuje Państwa Członkowskie UE od 2004 roku, jeszcze większy nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa  żywności i potrzebę wdrażania systemu HACCP.

Obok ww. dyrektywy „poziomej” (93/43/EEC) w Unii Europejskiej obowiązują tzw. dyrektywy „pionowe” odnoszące się do poszczególnych branż i sektorów produkcji żywności. Wiele z tych dyrektyw wskazuje na konieczność stosowania systemu HACCP księgi HACCP. Są to przede wszystkim dyrektywy dotyczące produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.